Święto muzyki 2019

Kiedy?

Piątek, 21 czerwca 2019 o 15:30 – 20:30

Gdzie?

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin

https://www.facebook.com/FilharmoniaSZN/videos/1872743189492109/
https://www.facebook.com/FilharmoniaSZN/videos/1875860835847011/?ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=[%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D]&__xts__[0]=68.ARChb68yGwNaMSMjq0IpPpeDqsll2DW0E9bMlK7sM4Erb6xeFpZRaePxSRlJ3r0jZ7hQePV7kasiFZ_95Ml7iwjp8Cyydtw0ZBF2mkDhX84gRqA5GQHZIT_DrRjvZoZj55ivnd_ah0e-ylBx9V-bu8Csha1mBO3UNOECt3mw1NbNJ0fD1u8P2OVKm_oo_zqRtgrSoK6U8wTtZ6VyK3-XYWhMXrUmNZqNA8-s_7rKC20kJI4b3GzhxfSwaEsMzXrzJb6kMlpbgN6hoOHw9LrjqKuwOAeqK2lNYy15jZw8kLUPEVmlo3QoQMpzjA5Tj_7dqpBu7FBZssioxUsz718lDIkBgN_BT14pVs_LgledwR-_t2dbr66BBYzj99hAR9fFD6OAWbWL5tA3hqI7htTqZzmwcdMmgm9MSypIFuIjrWSHQKxUJtKZDlKS9gEmTFecpoQxRjaxMeZrSEsmvk2vGl-k8PEYE19YP9PMZBAsbDRJG4blHqgMIqPMA7Q0IeCkA7hsh5K_ANfrAefypoPW1u3JDpIHNCFHxwOFlYiM0KDJaVawoFRzBU7wXdVmBorR2xK2&__tn__=kCH-R

Prawie rok temu jesienią mieliśmy przyjemność i możliwość uczestniczenia w wydarzeniu muzycznym typu site-specific, jakim były warsztaty i powstały na ich bazie Akt 7 Park Opery „Chór Niebieskich Ptaków” , autorstwa Wojtka Blecharza. Wówczas kompozytor stworzył z nagranych wokaliz dziecięcych ptasi chór, ilustrujący żywą tkankę dźwiękową Parku Żeromskiego.Odsłuch warstwy muzycznej w dark roomie w Trafostacji Sztuki był niezwykłym doświadczeniem, podobnie jak i same warsztaty.

Tym razem – ponownie w bezpośrednim sąsiedztwie parku i jego ptasich mieszkańców możemy uczestniczyć w kolejnym szczecińskim muzycznym wydarzeniu typu site-specyfic – Symfonii Parkowej.

Z inicjatywy Tokarni i Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza Wojtek Blecharz napisał symfonię, której odsłuchanie odbywa się 2 etapowo:

  1. w plenerze z podziałem na sekcje muzyczne
  2. oraz w holu filharmonii, gdzie wszyscy muzycy zabrzmią wspólnie.

Część plenerowa wydarzenia zachęca słuchacza do eksperymentowania z dźwiękiem, kontaktu z muzykami, nieformalnego uczestnictwa w procesie powstawania dzieła. Mamy bowiem możliwość poruszania się pomiędzy źródłami dźwięku, decydowania o jego źródle, natężeniu i czasie trwania.

Można utożsamić się z muzykiem, zasiadając w kręgu grających … można pozostać na uboczu, obserwując pracę nad dźwiękami.

Odwrotnie w części drugiej – tam słuchacz w klasyczny sposób doświadcza całości utworu, choć Blecharz nie byłby sobą, gdyby ponownie nie zakłócił klasycznego porządku.

O tym przekonacie się już 21 czerwca przybywając do filharmonii na godzinę 16:00. Wejście na teren skweru od strony ul. Starzyńskiego.
Możecie zabrać piknikowe kosze i dobre humory.

Dla szczecinian oznacza to kolejne wezwanie do podjęcia „działań” związanych z odtworzeniem kulturotwórczej roli parku w życiu miasta – jako miejsca, gdzie podobnie jak w gmachach opery czy filharmonii, powinny funkcjonować: sztuka, fantazja, tolerancja, szacunek i uważność na różne formy życia.


English Version:

Almost a year ago in autumn, we had the pleasure and the opportunity to take part in a site-specific music event that was a workshop and a piece created then: „Act 7 Opera Park „Blue Birds’ Choir” by Wojtek Blecharz.

Then the composer created a bird choir from recorded children’s vocals, which illustrated a live sound tissue of Żeromskiego Park. Listening to the music in a dark room in Trafostacja Sztuki was an exceptional experience, just like the workshop itself.

This time – again right next to the park and its bird inhabitants- we can take part in another Szczecin site-specific music event – Park Symphony.
By the initiative of Tokarnia and the Szczecin Philharmonic, Wojtek Blecharz composed a symphony that should be listened to in two stages: in the open air, divided into music sections and in the hall of the philharmonic, where all the musicians will sound together.
The open air part of the event encourages the listener to experiment with sounds, to have contact with musicians, to participate in an informal way in the process of creating the piece. Thus we have an opportunity to move between the sources of sound, decide about its source, intensity and time.
One can identify oneself with the musicians by sitting in the circle of people playing… or standing aside while observing as they work on sounds.
On the other hand, in the second part the listener will experience the whole piece in a traditional way, although Blecharz would not be himself if he did not interfere with the classical order.

You may find out for yourselves on June 21 by coming to the Philharmonic at 4 pm. The entrance to the site is from Starzyńskiego Street.
All you need to take with you is picnic baskets and good moods. Free entrance.

For the citizens of Szczecin it is another challenge to take up actions connected to culture-creating role of the park in the life of the city – as a place where just like inside the opera or a philharmonic there should be present: art, imagination, tolerance, respect and attentiveness to different forms of life.

Leave a comment